LANĪDA piedalās VZD ilgtspējas stratēģijas izstrādē paužot viedokli

Dalīties:


LANĪDA piedalās VZD ilgtspējas stratēģijas izstrādē paužot viedokli

Otrdien, 18. jūnijā, #LANĪDA piedalījās Valsts zemes dienesta (VZD) organizētā diskusijā par ilgtspējas stratēģijas veidošanu.

VZD apzinās, ka šodienas apstākļos organizācijas pastāvēšana un izaugsme ir cieši saistīta ar ilgtspējīgiem lēmumiem. VZD ir uzsācis darbu pie ilgtspējas stratēģijas izstrādes, lai nodrošinātu iestādes izaugsmi, kas vērsta uz sociālajiem, vides un pārvaldības aspektiem. Stratēģijas tapšanā ir ļoti svarīgs VZD partneru viedoklis, lai izvirzītie mērķi būtu svarīgi un saistoši kā VZD, tā arī mūsu partneriem.  Tāpēc LANĪDA ir pateicīga par uzaicinājumu iesaistīties VZD ilgtspējas stratēģijas izstrādē un par iespēju dalīties ar asociācijas viedokli.

 

Diskusijas laikā tika apspriestas galvenās vides, sociālās un pārvaldības (ESG) jomas, uz kurām VZD plāno koncentrēties turpmākajos gados.

 

LANĪDA viedokli šajā diskusijā pārstāvēja LANĪDA Stratēģiskās attīstības komitejas locekle Valentīna Andersone: “VZD organizētā diskusija bija kā sadarbības partneru ideju darbnīca ilgtspējas stratēģijas izstrādes kontekstā. No LANĪDA puses uzsvēru, ka mums, kā nekustamo īpašumu darījumu asociācijai, ir svarīga ticama, saprotama, viegli pieejama un pārskatāma informācija, kā arī tas, lai nozares vadošās iestādes – VZD, Būvvalde un Zemesgrāmata “nemētā” klientus no vienas iestādes uz otru, bet paši savā starpā efektīvāk un mērķtiecīgāk sadarbojas, gan apmainoties ar informāciju, gan vienkāršojot un automatizējot procedūras. Diskusijā kā prioritātes izkristalizējās efektīvāka sadarbība ar partneriem (ieklausoties tirgus vajadzībās) un investīcijas tehnoloģijās, lai dati ir vienkāršāk lasāmi, ērtāk izmantojami un ātrāk apstrādājami.  Ar kadastra daļas vadītāju Dainu Ūdri atsevišķi izrunājām nepieciešamos uzlabojumus attiecībā uz kadastrālās uzmērīšanas lietām.”

 

Valentīna Andersone izgaismoja problēmu, ar ko regulāri praksē sastopās nekustamo īpašumu nozare kopš 2020. gada darījumos ar dzīvokļu īpašumiem otrreizējā tirgū. 

 

Proti: 

Pasūtot ekspluatācijā nodota un lietošanas laikā pārbūvēta dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietu, klients saņem jaunu lietu, kas izgatavota pēc fakta, proti, pēc situācijas dabā – BEZ jebkādām atzīmēm par izmaiņām pret iepriekšejo kadastrālās uzmērīšanas lietu, pārbūvi pamatojošiem dokumentiem vai norādēm uz jebkādiem citiem apstākļiem, piemēram – ka tas ir tikai apsekošanas rezultāts vai tml.

Šādu lietu esamība tirgū maldina nekustamā īpašuma tirgus dalībniekus par objekta drošību un likumību, dokumentu sakārtotību.

Pat mums, nekustamo īpašumu darījumu aģentiem un starpniekiem, kā nozares profesionāļiem, nepieciešams īpašs pieredzes, intuīcijas un attapības sajaukums, lai šīs lietas “izķertu” un saprastu, ka tiek slēpta nelikumīga, reizēm pat nesaskaņojama pārbūve.

 

Saprotams, ka VZD neatbild par būvniecības procesiem, bet, tai pat laikā, kadastra dati ir cieši saistīti ar būvniecības procesiem un ir vairāk to likumīgs rezultāts, nevis paši par sevi. Tiklīdz tos sāk skatīt atsevišķi, kā faktu, tie zaudē jebkādu vērtību, ticamību un likumību.

 

Kadastrālās uzmērīšanas lieta ir VZD izdots oficiāls dokuments un pēc savas būtības ir ticama informācija. Tai vismaz būtu jābūt likumīgai un ticamai, pretējā gadījumā kadastra datiem nav nozīmes un tie nepilda savu unikālo funkciju.

 

Bez kādreiz liktā zīmoga par nelikumīgām izmaiņām šāda pēc fakta izgatavota lieta kalpo par sava veida legalizāciju, jo, pat bez minimāla pārbūves saskaņošanas procesa būvvaldē, izmaiņas automātiski kļuvušas par ticamiem kadastra datiem. 

Tādā pārnestā nozīmē to var pielīdzināt automašīnas tehniskās apskates uzlīmei, ko CSDD  pēc fakta izsniegusi nesaskaņoti pārbūvētai automašīnai. It kā tas nav iespējams, bet, paņemot citu numuriņu – ir! 

Vēl vairāk visu sarežģī tas, ka daudzu gadu garumā šī sasaiste ar likumību ir bijusi. 

– Līdz 2012.gada 3.maijam tika likts zīmogs par patvaļīgu būvniecību tehniskās inventarizācijas lietās.
– No 2005.gada līdz 2014.gada 1.oktobrim, saskaņā ar apliecinājuma karti, veiktie pārbūves darbi  nebija jānodod ekspluatācijā un jaunā kadastra lieta kalpoja par apliecinājumu veikto būvdarbu likumībai/drošībai.

– No 2014.gada 1.oktobra – 2020.gadam saskaņā ar apliecinājuma karti veiktie pārbūves darbi  bija jānodod ekspluatācijā un kadastrālās uzmērīšanas lieta pildīja būtisku lomu pie nodošanas ekspluatācijā.
– No 2020.gada spēkā kārtība, ka arhitekts BIS sistēmā paziņo par darbu sākšanu un pabeigšanu. (Noteikumi nr.529 – 7 prim punkts) un VZD veic tikai telpu uzmērīšanu pēc fakta, bet tehniskās inventarizācijas lietas esamība neapliecina izbūves likumību vai nelikumību.

 

Tieši šī jaunā kārtībā rada lielu nenoteiktību ļoti būtiskā jautājumā – kadastra datu / pārbūves likumība, kas tiešā veidā ietekmē gan darījumu un  īpašuma drošību, gan īpašumu likviditāti. 

 

Šodien īpaši piedomājot par ilgtspējību, efektīvu resursu izmantošanu un citiem aktuāliem jautājumiem, šķiet nesaprātīgi, ka viena vadošā nozares iestāde redz nelikumību, bet piever uz to acis un noklusē, savukārt  otrai – būvvaldei, būtu instrumenti un viedoklis, bet nav informācijas, ka šāda situācija pastāv, kā rezultātā cieš klients. 

 

LANĪDA iestājas par sakārtotu nozari, kas darbojas uz tiesiskiem pamatiem un augsti profesionālu kompāniju darbību, kas nodrošina klientiem drošus darījumus un ētisku saskarsmes kultūru, tāpēc turpināsim neatlaidīgu darbu nozares sakārtošanas jautājumos.

 

Atgriezties